Verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, kunt u hiervoor verlof aanvragen.

Verlof aanvragen kunnen ouders doen via SocialSchools. Kies in de app voor "Administratie" en daarna voor "Verlofaanvragen". Klik op de naam van het kind waarvoor u verlof aan wil vragen en klik op "Verlof aanvragen". Vul alle gegevens in en klik op "Aanvragen". De aanvraag komt direct bij de directie binnen en zal in behandeling worden genomen.  

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantieverlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben.Let op: het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
 • een werkgeversverklaring, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken, moet bij deze aanvraag worden gevoegd;
 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Bijwonen van een huwelijksfeest

Bijwonen van een huwelijksfeest van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad indien het feest op een schooldag plaats heeft.

Bijwonen van ambts- of huwelijksjubileum

Bijwonen van een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad indien dit op een schooldag valt.

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden”

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin;
 • bij gezinsuitbreiding;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.  N.B.: ook andere samenlevingsvormen dan het huwelijk vallen hier onder.
De volgende situaties zijn GEEN “andere gewichtige omstandigheden”:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin wel vrij zijn;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
Hoe verloopt de procedure?

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulent neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.LET OP: dit geldt niet voor aanvragen voor vakantieverlof!

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtconsulent wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtconsulent te melden. De leerplichtconsulent stelt vervolgens een onderzoek in en beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt