Protocollen

Op school hebben we allerlei afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben we vastgelegd in protocollen. De protocollen zijn besproken in het team en de Medezeggenschapsraad, waarin ook ouders participeren. De MR heeft ingestemd met de volgende protocollen.