MR

Wat is de MR (Medezeggenschapsraad)?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scala niveau. De bevoegdheden van zowel de MR als de GMR zijn vastgelegd in een officieel reglement. Belangrijk is dat de MR een onafhankelijk orgaan is en dus geen hiërarchische of functionele verantwoording heeft naar de schoolleiding. De MR wordt momenteel gevormd door 2 ouders en 2 leerkrachten. Leden worden in principe voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn, worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directeur wil nemen en van invloed zijn op de lesstructuur, formatie leerkrachten en financiële zaken worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directeur of het bestuur. De MR overlegt met de directeur over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school)

Wie zitten er in de MR?

 
Naam Functie
Oudervertegenwoordiging Jurgen Brok – Voorzitter

 

Michel de Laat

Teamvertegenwoordiging Annelinde Fuijkschot

 

Anouk van Hout

 

Contact

Mocht je een vraag, bespreekpunt of een algemene opmerking hebben waarvan je denkt dat wij iets voor je kunnen betekenen als MR, dan kun je mailen naar: mr@paletvlijmen.nl 

Of spreek één van ons gewoon aan!