Leerlingenzorg

Zorg op 't Palet

Op onze school zorgen we voor alle kinderen.  De kinderen die extra zorg nodig hebben worden zoveel mogelijk en binnen de mogelijkheden van de school, in de groep begeleid. Daar proberen de leerkrachten de kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Als de leerkrachten een  meer specifiek probleem  signaleren , wordt dit, uiteraard eerst met de ouders, in het zorgoverleg en met de intern begeleider besproken.

Op onze school hebben we één  intern begeleider Juf Marieke (aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag). Samen met haar wordt bekeken hoe de desbetreffende leerling het best geholpen kan worden op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en/of cognitieve ontwikkeling. Soms is er een nader onderzoek nodig om tot het juiste advies te kunnen komen. Aan de hand van dit onderzoek wordt dan, samen met de leerkrachten en de ouders, bekeken hoe we de beste zorg kunnen bieden en wat de desbetreffende leerling nodig heeft.

We proberen echt voor alle kinderen te zorgen. Niet alleen voor de kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook voor de kinderen die, naast de verdiepingsstof van de methode, nog meer extra uitdaging nodig hebben. In samenwerking met het Athena onderwijs werken deze kinderen aan het zogenaamde levelprogramma.

Via deze link kan u ons zorgplan bekijken.

Wat doet de GGD op school?

 • 5 jaar: de logopedist screent de (door uzelf en school) ingevulde vragenlijsten van kinderen van ongeveer 5 jaar. Als hier bijzonderheden uit komen, onderzoekt de logopedist bij uw kind of er problemen zijn met stem, spraak, taal, mondgedrag en horen. Ouders en leerkrachten krijgen adviezen en / of oefeningen. Soms voert de logopedist daarna nogmaals een onderzoek uit. Als logopedische behandeling nodig is, verwijst de logopedist, in overleg met de ouders, via de huisarts naar een vrijgevestigde logopedist in de buurt.De GGD voert op verschillende leeftijden een gezondheidsonderzoek uit:
 • 5 / 6 jaar: de jeugdarts en teamassistente onderzoeken de 5 / 6 jarigen. Aan bod komen: ogen, oren, lichamelijke ontwikkeling, houding, motoriek, lengte/gewicht, spraak en de psychosociale ontwikkeling. Nieuwsgierig wat zo’n onderzoek inhoudt? Op onze website www.ggdhvb.nl  vindt u een informatiefilm.
 • 10 / 11 jaar: de teamassistente onderzoekt de 10 / 11 jarigen. Het onderzoek bestaat uit een ogentest, het bepalen van lengte/gewicht en een onderzoekje naar kleurenblindheid.

Verder ondersteunen we de school bij het gebruik van lesmaterialen en voeren we projecten uit rond gezond gedrag, bijvoorbeeld over ontbijten, bewegen en het voorkómen van hoofdluis. Dat doen we in het kader van “De Gezonde en Veilige School” (GVS) waarbij “Gezondheid telt!”.

En we doen meer!

Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Mijn kind klaagt veel over hoofdpijn. Waarom wil mijn kind niet slapen? Mijn kind plast nog steeds in bed. Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind wordt gepest!

Heeft u vragen over de opvoeding en wilt u tips of adviezen? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind? U kunt dan een beroep doen op (het spreekuur van) de sociaalverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is. Overigens kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek over de gezondheid van uw kind aanvragen. Het is belangrijk dat u tijdig met uw vragen of moeilijkheden komt. De kans is dan groter dat we iets voor u en uw kind kunnen doen.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0900 – 4636443 (lokaal tarief).  Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl

Ggd Contactpersonen

Maatschappelijk Werk op school

U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie.

Wat kan het maatschappelijk werk op school u bieden:

 • Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
 • Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
 • Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
 • Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
 • Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
 • Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.


De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

 • Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
 • Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
 • Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
 • Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
 • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?


U kunt als ouders altijd een afspraak maken en op verzoek van ouders kan de maatschappelijk werker op school een gesprek voeren met het kind.

De schoolmaatschappelijk werker is bereikbaar via de intern begeleider op school.

Aletta van der Hagen is maatschappelijk werker op school en bereikbaar via de leerkracht of de intern begeleider van de school.

U kunt Aletta ook bereiken:


Centrum Jeugd en Gezin (CJ&G)

Opgroeien en opvoeden gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom. Die vind je bij het CJG Heusden of Den bosch.       

CJG Heusden:    www.cjgheusden.nl                         CJG Den Bosch: www.cjg-s-hertogenbosch.nl

Protocol leesproblemen en dyslexie 

Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met (potentiële) leesproblemen hebben wij het protocol leesproblemen en dyslexie opgesteld. Aan de hand van een uitgewerkt stappenplan per groep kan de leerkracht samen met de intern begeleider kinderen met leesproblemen op een systematische wijze volgen en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en de juiste zorg bieden kunnen leesproblemen vaak verholpen worden. Als ondanks de genomen maatregelen onvoldoende vooruitgang geconstateerd wordt, kan er sprake zijn van dyslexie. In samenwerking met een orthopedagoog kan het vermoeden van dyslexie vastgesteld worden. Het vaststellen van dyslexie is alleen mogelijk door een extern onderzoek, uitgevoerd door een orthopedagoog. Als school gaan wij hiertoe over op het moment dat wij alle stappen van ons zorgplan hebben doorlopen en handelingsverlegen zijn geworden of duidelijk blijkt dat de ontwikkeling, ondanks extra zorg, achterblijft.

Voor meer informatie klikt u hier.

Voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8 bereiden zich voor op het voortgezet onderwijs. We maken de start met de afname van de E7 toets in groep 7. Er vindt een eerste oriëntatiegesprek plaats over de wensen en ideeën van ouders en het kind. In september informeert de school de ouders van groep 8 over de structuur van het voortgezet onderwijs. In de maand november wordt door de school het voorlopig advies geformuleerd.

De motivatie van het advies wordt vastgelegd in een document. De onderdelen van het document zijn: gegevens Cito E7 – Cito B8 - schoolvorderingen groep 8, proefcito december – motivatie – sociaal-emotionele conditie. De intern begeleider bewaakt de volledige ontwikkeling van het kind op onze school

In december wordt er op het d’Oultremontcollege een informatieavond georganiseerd door alle scholen van het voortgezet onderwijs uit onze regio. Vervolgens vinden in januari de definiteve adviesgesprekken plaats.

Zowel ouders en ook het kind worden voor dit gesprek uitgenodigd. Aan ouders en kind wordt verteld welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor de desbetreffende leerling. Na het advies houden alle scholen van het Voortgezet Onderwijs (V.O.) in januari hun open dagen.

Alle gegevens samen worden opgenomen in het zogenaamde POVO-rapport, dat door de groepsleerkracht onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider wordt ingevuld (POVO d.w.z. Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs).

Ouders melden hun kind in maart aan op een school van voortgezet onderwijs. Zij nemen de adviesverklaring POVO mee. Vanaf dat moment moeten de ouders en het kind hun keuze hebben gemaakt. Als de aanmelding en het Povo-rapport naar de nieuwe school zijn gestuurd, buigt een toelatingscommissie van de gekozen school over de gegevens van het kind en beslist deze of het kind toegelaten wordt. De uitkomst van deze beslissing krijgen de ouders te horen in april/mei.

Als een kind niet aangenomen wordt op een school van Voortgezet Onderwijs dan heeft de basisschool de inspanningsverplichting, samen met het VO om het kind geplaatst te krijgen.

We proberen de overgang van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent dat huiswerk een vaste plek heeft gekregen. De agenda wordt geïntroduceerd. De kinderen leren de agenda gebruiken. 

We informeren de kinderen het hele jaar over het voortgezet onderwijs. We bezoeken de scholen in onze omgeving zoals bijv. De Overlaat in Waalwijk en het d’Oultremontcollege in Drunen. Ook de ouders worden hiervan op de hoogte gehouden.

Sinds schooljaar 2014-2015 is de Cito-uitslag beperkt van invloed op de plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. De school geeft voor 1 maart een schooladvies. Eind april wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Blijkt de Cito-score hoger te zijn dan het schooladvies, dan kan het schooladvies in heroverweging genomen worden en eventueel naar boven aangepast worden.

Voortgezetonderwijs links:

Drunen
'd Oultremontcollege

Waalwijk
Walewyc
De Overlaat
Dr. Mollercollege
MET

Den Bosch
Stedelijk Gymnasisum
Sancta Maria
Van Maerlant 
Sint Janslyceum

Andel
Prinsentuin