Oudervereniging

De oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging waar iedere ouder, die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. Alle ouders die hun kind laten inschrijven op onze school, worden automatisch lid van de oudervereniging. Dat betekent dus, dat u bij inschrijving van uw kind of bij aanvang van het schooljaar, kenbaar moet maken dat u, indien u daar geen prijs op stelt, geen lid van de oudervereniging wenst te worden of zijn.

De oudervereniging heeft een bestuur: de ouderraad. De ouderraad bestaat momenteel uit 10 leden en wordt ondersteund door de directeur.

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn:

•    belangen van kinderen en ouders behartigen;
•    contacten tussen ouders en team bevorderen;
•    het meewerken van ouders op school bevorderen;
•    het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;
•    ouders vertegenwoordigen bij het team, Medezeggenschapsraad en andere instanties (bijvoorbeeld  gemeente);
•    het (mede) organiseren, of ondersteuning bieden bij allerlei klas overstijgende activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan: sinterklaas, kerst, nieuwjaar, , sportdag, schoolfotograaf, luizencontrole, pasen, verkeersexamen groep 7, slotdag, afscheid groep 8, versieren van de school en  fundraisingacties.

Elk lid van de ouderraad heeft hierin zijn eigen aandachtsgebied en neemt deel aan de werkgroep (afvaardiging van het team en ouderraad) rondom de betreffende activiteit.

De vergaderingen van de ouderraad, vinden eens per zes weken plaats. Wanneer u vragen, ideeën of aandachtspunten hebt, kunt u natuurlijk een van de leden van de ouderraad aanspreken.  Ook kunt u uw idee, mening of aandachtspunt in onze ideeënbus deponeren. U vindt de ideeënbus direct na de ingang van school aan uw linkerhand. Daarnaast kunt u ons mailen: ovpaletvlijmen@gmail.com.

In het najaar vindt de jaarvergadering van de oudervereniging plaats. Hierin wordt verteld welke activiteiten het afgelopen schooljaar ondernomen zijn, krijgt u inzicht in de financiën van de oudervereniging, wordt u op de hoogte gebracht van aftredende ouderraadleden en maakt u kennis met nieuwe leden van de ouderraad.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten, waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van
het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als sinterklaas, kerstvieringen, , de sportdag en dergelijke niet op onze “uitbundige” wijze doorgaan.

De diverse fundraisingacties leveren uiteraard ook geld op. Dit geld wordt veelal besteed aan materiaal wat door de gehele school gebruikt kan worden.

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Debby Steevens
Marie-Cecile Boom
Monica van Litsenburg
Patricia Snijders
Bianca Visscher
Wendy Post
Renske Hintzen
Ilse Cozijnsen
Janine van der Pasch

In dit document vindt u ook wie de groepsouders van dit schooljaar behorend bij iedere groep zijn.

Vanuit het team:

Ton Kamp
Johan de Wilt

Verslagen van de oudervereniging van het schooljaar 2017-2018:

Donderdag 26 oktober 2017

Dinsdag 5 september 2017